چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 287

اصول انالیز در تفکیک فلزیاب شرایط تعیین شده در تنظیمات فلزیاب میباشد و تنظیمات فلزیاب باید دارای شرایط انالیز طلا یا انواع فلزات را برای تفکیک دارا باشد و فلزیاب که تنظیمات تفکیک و سطح و حجم را نداشته باشد قدرت انالیز طلا یا انواع فلزات بصورت مجزا برای تفکیک دارا نمی باشد و اصول تفکیک در فلزیاب ها طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با عدد VDI به انجام میرسد بالاترین شرایط انالیز طلا یا انواع فلزات برای تفکیک در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت  EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD بدست می اید زیرا با وجود تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتواند موقعیت عدد وی دی یا VDI تعیین شده را از انرژی فرکانس طلا یا انواع فلزات جداگانه انالیز دقیق نمود

این نوع توانایی فلزیاب یا طلایاب مربوط به علوم طراحی ان فلزیاب یا طلایاب میباشد که میتواند اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب را در روش جستجو برای موفقیت و تشخیص خطا کمک نماید